کابین آسانسور جزئی از آسانسور است که مسافر،بار ویا هر دورا درخود جای می دهد ودرانواع نفربر،باربرخودرو،ویلچربر وتخت بر ساخته می شود.

کابین اتاقکی فلزی است که بین فضای ریل ها،توسط یک طناب فولادی(سیم بکسل)درداخل مسیری عمودی آویزان می باشد.کابین ها دارای کف برای ایستادن مسافران،دیواره هایی برای حفاظت مسافرین یا بار،سقف ومعمولا درمی باشندوباید در تراز هرطبقه توقف نمود ودرحین ورود وخروج مسافر یا بار درآن تراز باقی بماند.تلرانس توقف کابین ازسطح تراز ورودی نباید از۲۵میلی متر بیشتر باشد.

ابعاد استاندارد کابین آسانسور،باظرفیت جابجایی مسافرمتناسب واست وبه میزان ترافیک(رفت وآمد)محل نصب آسانسور بستگی دارد.برای جلوگیری از اضافه بار(بیش از ظرفیت آسانسور)مساحت کابین بای محدودگردد،برای این منظور ضمن توجه به ابعاد داده شده برای چاه آسانسور درجدول های (۱)و(۲)حداقل وحداکثرمساحت مجاز داخل کابین الزامی می باشد.

جدول شماره (۱)

جدول شماره(۲)حداقل میافت کابین با احتساب تعداد نفرات

طراحی وظاهر کابین آسانسور بستگی به ابعاداستاندارد کابین آسانسور برای آسایش بیشترمسافرین،فضای داخلی هرکابین باتوجه به کاربردوسلیقه مجری آن تجهیز می شود(مانند تلفن،کولر،رادیو وپخش موسیقی نورپردازی ویا صفحه نمایشگرهای مختلف و۰۰۰)همچنین کابین آسانسور می تواند از یک یا دو سمت در داشته باشد.

این نوع کابین درنمای ساختمان یا درفضای داخلی ساختمان نصب می شود.حداقل ضخامت شیشه ۱۱میلی متر می باشد.این نوع کابین با توجه به سلیقه به فرم ها ورنگ های مختلف ساخته می شوند.

سقف کابین باید تمیز وخشک باشد،روی کابین به هیچ عنوان نباید روغنی یا لغزنده باشد هنگام حرکت دادن کابین باید مراقب برخورد باسیستم وزنه وسایر قطعات ثابت داخل چاه بود.هنگامی که شخصی روی سقف کابین آسانسور است نباید به هیچ عنوان آسانسور درحالت نرمال قرار گیرد.برای خروج از سقف کابین در محل مناسبی متوقف شده،دکمه توقف فشرده شده ودر طبقه باز شده وفرد خارج شود.سپس از روی کلیدبازرسی درحالت نرمال قرار داده شده کلید توقف ازاد شود وبا بستن وقفل کردن در طبقه آسانسور به وضعیت کار عادی بازگردانده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.