گاهی ما بانگاه به وسایل از خود میپرسیم که چگونه ساخته شده؟وگاهی به جواب سوال خود می رسیم وگاهی درحد یک سوال باقی می ماند.دراین مقاله ما می خواهیم تاحدی به سوال آسانسور چگونه نصب واجرا می شود پاسخ دهیم.

*دراین مقاله تنها به تیترهای اصلی اشاره شده ومسیر کلی را مشخص کرده ایم وهیچ آموزشی درزمینه نحوه ودانش نصب آسانسور اشاره نشده زیرا این موضوع نیازمند دانش ومهارت زیادی در زمینه آسانسور می باشد*

آسانسور ها وسایل حمل ونقل بدون راننده هستند،به همین خاطر اطمینان از عملکرد دقیق آسانسور در زمان جابجایی امری مهم وضروری است وتمام مراحل نصب آسانسور باید دقیق وبدون اشکال باشد تا هیچ گونه خطری جان مسافران آسانسور را به خطر نیاندازد.

ساخت وبهره ورداری از آسانسور شامل مراحل بسیار زیادی می شود که زیرساخت یکی از مهمترین آنهاست درمرحله ی زیر بابرآورد قیمت وظرفیت آسانسور ودرنظر گرفتن فضای مورد نظر برای قرار گرفتن چاه آسانسور آغاز می شود،سازنده باید با درنظر گرفتن خصوصیات آسانسور مورد نظر اقدام به ساخت چاه آسانسور کند.

چاه آسانسور بسته به نوع آسانسور باید مقداری از سطح زمین پایینتر باشد ،درمرحله ی بعد باید جایگاه درب های آسانسور مشخص شود،تعیین جایگاه موتور خانه آسانسور،آماده سازی سطح چاه آسانسور،تامین برق سه فاز وتک فاز درچاه آسانسور،نصب تابلو برق درموتورخانه آسانسور،اجرای اهن کشی داخل چاهک آسانسور و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.