آسانسور یک وسیله نقلیه عمومی است که به طور موثر افراد ویا وسایل رابین طبقات یک ساختمان جابه جا می کند. آسانسورها معمولا از موتورهای برقی استفاده می کنند که قابلیت هدایت کابل های کششی ,سیستم های وزنه متعادل کننده وپمپاژ مایع هیدرولیکی برای بلندکردن پیستون استوانه ای را دارند. سرویس وتعمیرونگهداری آسانسورها اگر به موقع وسروقت انجام شود,هیچ خطر جدی ساکنین آن ساختمان راتهدید نخواهدکرد.پس از نصب آسانسور جدید ,تکنسین های کلینیک تخصصی آسانسور یک برنامه تعمیر ونگهداری متداولی رابه شما ارایه می دهند که به شما کمک می کند تا در مسیر تعمیرات منظم خود ادامه دهید. بدین تریب آسانسور ساختمان شما همیشه آماده کار وایمن می باشد.

یک آسانسور عمدتا از قطعات مختلفی همچون سیستم کنترل سرعت ,موتور الکتریکی , کابین, ریل, شفت , در (دستی ویا اتومات ), وسیله کاهش شدت ضربه یا تکان و دستگاه ایمنی ساخته می شود.

پس از عقد قرارداد سرویس ونگهداری آسانسور،به طور ماهانه سرویسکار آسانسور به ساختمان شمامراجعه می کند وبراساس چک لیست موارد سرویس ونگهداری آسانسور،که شامل بازدید از کلیه قطعات مکانیکی والکتریکی آسانسور می شود،آسانسورشمارا کنترل نموده ،ایرادات احتمالی آن را رفع کرده واز سالم بودن آسانسور اطمینان حاصل می کند.

درهر بازدید ماهانه از آسانسور،سرویسکار آسانسوری که برای خدمت سرویس ونگهداری آسانسورشما انتخاب شده،چک لیست اقدامات انجام شده را تحویل مدیر ساختمان می دهد وپس از تائید وامضای مدیر ساختمان چک لیست در سایت بارگذاری شده.

قبل از استخدام،سرویسکاران آسانسور،همگی تایید هوییت وبررسی سابقه خواهند شد.تکنسین های کلینیک تخصصی آسانسور همگی دارای کارت تکنسین مجاز هستند واز بین واز بین تکنسین هایی انتخاب شدند که دانش فنی وتجربه علمی مناسبی درمواجهه با خرابی آسانسور،سرویس ونگهداری آسانسور وایمنی آسانسور دارند.

چگونه یک آسانسور باید بازرسی شود؟

ارتباط با مستاجرین: به مستاجران اطلاع دهید که تعمیر ونگهداری برنامه ریزی شده در حال انجام است,تا آنها از علایم وتذکرات پیروی کنند.از رفت وآمد زیاد خودداری کنید وهمیشه مطمین شوید که آسانسور در آن متوقف می شود , تابلو راهنما قرار دهید.

انجام بازرسی: انجام ممیزی تجهیزات آسانسور به تعیین وضعیت تجهیزات, انواع تعمیرات لازم وسایر خدمات مورد نیاز کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.