پس از عقد قرارداد سرویس ونگهداری آسانسور،به طور ماهانه سرویسکار آسانسور به ساختمان شمامراجعه می کند وبراساس چک لیست موارد سرویس ونگهداری آسانسور،که شامل بازدید از کلیه قطعات مکانیکی والکتریکی آسانسور می شود،آسانیور سمارا کنترل نموده ،ایرادات احتمالی آن را رفع کرده واز سالم بودن آسانسور اطمینان حاصل می کند.

درهر بازدید ماهانه از آسانسور،سرویسکار آسانسوری که برای خدمت سرویس ونگهداری آسانسورشما انتخاب شده،چک لیست اقدامات انجام شده را تحویل مدیر ساختمان می دهد وپس از تائید وامضای مدیر ساختمان چک لیست در سایت بارگذاری شده.

قبل از استخدام،سرویسکاران آسانسور،همگی تایید هوییت وبررسی سابقه خواهند شد.تکنسین های کلینیک تخصصی آسانسور همگی دارای کارت تکنسین مجاز هستند واز بین واز بین تکنسین هایی انتخاب شدند که دانش فنی وتجربه علمی مناسبی درمواجهه با خرابی آسانسور،سرویس ونگهداری آسانسور وایمنی آسانسور دارند.

دیدگاهتان را بنویسید