زمان سوار شدن به هر آسانسور اولین چیزی که توجه شما رابه خود جلب می کند درب آسانسور است که اولین دیدگاه نسبت به قدیمی یا جدید بودن ویا خراب یا سالم بودن آسانسور رابه شما می دهد پس می توان گفت درب آسانسور باعث ایجاددید مثبت یا منفی در افراد نسبت به آسانسور ما میشود علاوه بر جنبه ی زیبایی درب آسانسور باعث ایجاد امنیت وجلوگیری از سقوط افراد درون چاه آسانسور یا ایجاد دیگر آسیب ها درافراد می شود به همین خاطر قبل از اقدام به نصب آسانسور یا بازسازی آسانسور باید دید کاملی نسبت به انواع درب آسانسور داشته باشیم.

هرآسانسور باید از دونوع درب که بصورت یکپارچه عمل می کنندو امنیت مسافران را از طریق تفکیک فضا وقطع دسترسی به محیط های خطرناک تامین می کند تشکیل شده باشد.به این درب ها،درب کابین ودرب طبقه گفته می شود که درب کابین برروی کابین ودرب طبقه درهر ایستگاه آسانسور درطبقات نصب می شود،پس می توان گفت هر آسانسور به طور معمول دارای یک درب کابین ودرب کابین به تعداد کابین به تعداد طبقات است.

دربرخی از آسانسورها مخصوصا آسانسورهای قدیمی ساز مشاهده می کنیم که درب کابین برروی کابین آسانسور نصب نشده است ،زمانی که شما درون کابین آسانسوری که فاقد درب کابین است می ایستد وآسانسور شروع به حرکت می کند شما می توانید حرکت آسانسور دربین طبقات راببینید که این امر تاکنون باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری مخصوصا برای کودکان شده است.

تعداد این درب بستگی به تعداد ورودی وخروجی کابین آسانسور دارد دربرخی از ساختمان ها به دلیل محدودیت های معماری ویا نیاز به جداسازی بعضی از بخش های ساختمان ازیکدیگر برای آسانسور بیشتر ازیک درب کابین تعبیه می شود اما به طور معمول تعداد درب کابین آسانسور یکی است،درب کابین همراه با کابین آسانسور جابه جا می شود وتنها در زمان ایست کامل درهر طبقه باز می شود.درب کابین به قورت خودکار درزمان حرکت بسته شده وباجداکردن فضای کابین مسافران را از خطرات ناشی از حرکت کابین آسانسور بین طبقات حفظ می کند.

درب طبقه،ایستگاه آسانسور درهرطبقه از ساختمان از چاه آسانسور جدا می کند که این امر باعث ازبین رفتن خطراتی نظیر سقوط به چاه یا برخورد باکابین درحال حرکت می شود.درب طبقه تنها زمانی باز می شود که کابین درطبقه توقف کرده ودرب کابین جهت ورود یاخروج مسافرین باز شده باشد.نوع وهمچنین اندازه ی این درب به نوع کاربری آسانسور ،فضا واستانداردهای موجود بستگی دارد.

۱.درب اتوماتیک آسانسور

دراین نوع از درهای آسانسور،هم درب کابین وهم درب طبقه استفاده می شود که بصورت خودکارباز وبسته می شوند.این نوع درب هارا یا از نوع تلسکوپی یا سانترال طراحی واجرا می کنند.درنوع تلسکوپی درب تنها ازیک سمت باز وبسته می شود ودرنوع سنترال درب از وسط باز وسپس دوباره از کناره ها بسته می شود.

۲.درب نیمه اتوماتیک آسانسور

درب های نیمه اتوماتیک درب کابین معمولا بصورت لولایی بوده وبدون دخالت مسافرباز وبسته می شودودرب طبقه بصورت لولایی بوده وپس از استپ کامل کابین آسانسور وباز شدن درب کابین توسط مسافرباز وبسته می شود.

۱.درب لولایی

۲.درب تلسکوپی

۳.درب سانترال

۴.درب اتوبوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.