مهم ترین نکته درآسانسور هیدرولیک چیست؟بایدبدانید این است که دراین نوع آسانسور نیازی به چاه آسانسور نمی باشد ومی توان این آسانسور را درنمای ساختمان به صورت پانارومیک یاشیشه ای نصب کرد.

خرابی کمتروحرکت نرم وبی صدای آسانسور هیدرولیکی نسبت به آسانسور کششی.

علت بی صدابودن انواع آسانسور هیدرولیکی به این علت است که موتورفقط درحالت رفت کابین به سمت بالا روشن است وکار می کند ودرهنگام پایین امدن کابین موتور کاملا خاموش است.

حذف موتورخانه‌ دربالای ساختمان وکاهش هزینه ساخت این اتاق وفشاری که برسازه ساختمان است کمتر می شود.

بالابرهیدرولیک فروشگاهی

درآسانسورهیدرولیک۴۰درصد مصرف اهم کشی کمتری نسبت به اسانسور کششی داریم واین یعنی هزینه کمتر برای کارفرما دریک پروژه بزرگ.

امکان افزایش یک طبقه به آسانسور(پشت بام)مناسب برای ساختمان هایی که روف گاردن یاهرنوع پشت بامی که از آن استفاده می شود.

کاهش هزینه ساخت چاهک آسانسور

افزایش ظرفیت کابین تا۱۵ درصد نسبت به آسانسور کششی.

ایمنی بالا وطول عمر مفیدبیشتردرمحیط مرطوب

درمناطق رطوبتی ایران مانند شمال وجنوب،آسانسورهای هیدرولیکی بسیار ایده ال اند.

مناسب برای اجرا درساختمان های قدیمی وتاریخی مانند موزه ها و….

درساختمان های قدیمی از سازه های خود ایستا،برای نصب انواع آسانسورهای هیدرولیکی استفاده می کنند.

جابجایی بار های فوق سنگین به وسیله این نوع آسانسور

سهولت وسرعت عمل درعملیات نجات اضطراری به دلیل نبود موتور درموتورخانه ونیاز نبودن برای رسیدن به طبقه اخر واینکه هیچ نیازی نیست تافک ترمز را رها کنیدوبعد سیم بکسل ها راتاجایی که نشان گذاری شده است برسانید وبه این نکته دقت کنیدکه اگرچنانچه سیم بکسل ها نشانه گذاری نشده باشندشمابه هیچ عنوان توانایی رساندن کابین به سرطبقه رانخواهید داشت،اما درآسانسورهای هیدرولیک حتی اگربرق برود باتخلیه روغن وپایین آمدن جک آسانسورخودش به پایین ترین طبقه یعنی همکف می رسد.

ایمنی در زمان وقوع زلزله

به دلیل اینکه در انواع آسانسور هیدرولیکی هیچ گونه وزنه وسیم بکسلی به کارنرفته است وزمان وقوع زلزله وتکان های شدید،احتمال سقوط کابین ویاافتادن وزنه ها روی کابین به هیچ عنوان وجود ندارد،بنابراین شما باانتخاب آسانسور هیدرولیک به جای آسانسورکششی(موتورخانه ای)سلامت جان ساکنین رادرهنگام وقوع زلزله درآسانسورهای هیدرولیک تضمین کرده اید.

محدودیت های آسانسور هیدرولیک

به دلیل آنکه انواع آسانسورهیدرولیکی ازجک استفاده می کنند محدودیت درارتفاع داریم مقدار این محدودیت درجک های مستقیم۲۲مترومحدودیت ارتفاع مفید برای جک های غیرمسقیم به۲۸مترمی رسد.

آسانسور هیدرولیک خانگی

دیدگاهتان را بنویسید